Voorwaarden en bepalingen


Inleiding


De hieronder beschreven Algemene Voorwaarden geven de rechten en plichten aan van de onderneming Van Orton SAS, met een kapitaal van 40.000 euro, geregistreerd bij de RCS 838611556, met het hoofdkantoor in Cranves-Sales, Haute-Savoie.

Hierna aangeduid als "VO FRANKRIJK" en haar klant, hierna aangeduid als "de Klant".

U kunt het bedrijf te allen tijde bereiken door naar het gedeelte "Hoe kunt u ons bereiken" te gaan op de juridische pagina, toegankelijk via de voettekst van de website.


1 - Doel van de algemene verkoopvoorwaarden


Onze AV zijn bedoeld om de voorwaarden te beschrijven voor de verkoop op afstand van goederen en diensten tussen VO Frankrijk en de Klant. Ze geven de volledige verplichtingen en rechten van beide partijen weer en zijn exclusief van toepassing op hun relatie.

VO Frankrijk kan deze AV op elk moment aanpassen of wijzigen, waarbij de op de dag van de bestelling door de Klant geldende AV van toepassing zijn.

Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op aankopen door kopers in de Europese Unie en worden alleen geleverd binnen dit economische gebied.

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en ze te hebben aanvaard voordat hij het product kocht of de bestelling plaatste.

Deze aanvaarding wordt duidelijk door de transactie. Ze zijn tegen hem afdwingbaar in overeenstemming met artikel 1119 van het Burgerlijk Wetboek en bevatten alle informatie die wordt vermeld in artikel L. 221-5 van het Consumentenwetboek.


2 - Over de bestelling


De Klant plaatst zijn bestelling in overeenstemming met de specificaties op de website, voor elk product dat daarop vermeld staat en zolang de voorraad strekt. Als een product niet op voorraad is, voorkomt de website dat de klant een bestelling plaatst.

Tijdens het bestelproces kan de Klant ervoor kiezen om een account aan te maken of de bestelling als "gast" te plaatsen (zonder een klantaccount aan te maken). In beide gevallen ontvangt de klant een bestelbevestiging op het eerder opgegeven e-mailadres, evenals meldingen om de bestelling en het volgen van het pakket bij te houden.

Om de bestelling te bevestigen, moet de Klant het adres invullen, een verzendmethode kiezen en een betaalmethode selecteren die wordt geaccepteerd.


3 - Prijzen


VO Frankrijk behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de op het moment van bestelling geldende tarieven toe te passen, op voorwaarde dat ze op die datum beschikbaar zijn.

De prijzen zijn in euro. De prijzen zijn inclusief btw die van toepassing is op de dag van de bestelling, en elke wijziging in het toepasselijke btw-tarief wordt automatisch doorberekend in de prijs van de producten in de online winkel.

De prijzen zijn exclusief verzendkosten, die extra worden gefactureerd en worden vermeld voordat de bestelling wordt bevestigd, behalve in het geval van gratis (gratis) verzending die op de productpagina staat aangegeven.


4 - Betaalmethoden


De Klant kan zijn bestelling betalen via de volgende betaalmethoden die door VO Frankrijk worden aangeboden: betaling per creditcard of per bankoverschrijving.

Veilige betaling met creditcard:

De producten op de site moeten vooraf worden betaald. Wanneer de transactie wordt geaccepteerd door het bankplatform, wordt de verkoop direct door VO Frankrijk geaccepteerd. VO Frankrijk behoudt zich het recht voor om alle bestellingen en leveringen op te schorten als de betaling per creditcard wordt geweigerd door officieel geaccrediteerde instanties of in geval van wanbetaling.
De betaling is beveiligd volgens de nieuwste standaard (DSP3). VO Frankrijk is niet op de hoogte van de creditcardnummers die door de klant zijn gebruikt.

In geval van frauduleus gebruik van de creditcard wordt de Klant verzocht om na constatering van dit gebruik onmiddellijk contact op te nemen met VO Frankrijk via het e-mailadres dat aan het begin van deze AV staat vermeld.

Betaling per bankoverschrijving:

De klant ontvangt een bevestiging van zijn bestelling per e-mail met de bankgegevens van VO Frankrijk. Het gekochte product (of de gekochte producten) wordt(en) gereserveerd en verpakt. Het pakket wordt verzonden op de dag van ontvangst van de overschrijving en de Klant wordt per e-mail geïnformeerd.


5 - Productinformatie


De producten die onder deze Algemene Voorwaarden vallen, zijn degene die op de website van VO Frankrijk staan. Ze worden aangeboden zolang de voorraad strekt. De producten zijn zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. Als er echter fouten of weglatingen zijn opgetreden in deze presentatie, kan VO Frankrijk niet verantwoordelijk worden gehouden. De productfoto's zijn niet bindend.


6 - Productbeschikbaarheid en levering


a) Voorwaarden

Leveringen vinden alleen plaats in Europees Frankrijk en op Corsica. De verzendkosten zijn gratis in Europees Frankrijk en op Corsica. Voor alle andere bestemmingen, binnen en buiten de Europese Unie, neem dan contact met ons op voordat u bestelt, zodat we u gratis verzending kunnen aanbieden of anderszins een aantrekkelijk tarief.


b) Beschikbaarheid

De voorraad wordt in real-time bijgewerkt, de website voorkomt dat de klant bestelt als het product niet op voorraad is.
Bij een systeemfout kan de Klant de terugbetaling van zijn bestelling vragen of wachten op de door de klantenservice aangegeven wachttijd. VO Frankrijk behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren en terug te betalen als de onbeschikbaarheid langer dan redelijk duurt.


c) Risico-overdracht

De levering wordt geacht te zijn voltooid zodra de vervoerder de bestelde goederen aan de Klant heeft afgeleverd. Dit blijkt uit de afleveringsbevestiging van La Poste. VO Frankrijk draagt het risico tijdens de levering, de Klant moet eventuele afwijkingen met betrekking tot een fysiek probleem met het pakket binnen 72 uur na levering melden.


d) Leveringsmethoden

Levering betekent de overdracht aan de consument van het fysieke bezit of de controle over het product. Dit gebeurt pas na bevestiging van de betaling door de bank van de verkoper.

De bestelde producten worden geleverd volgens de op de website gepresenteerde voorwaarden.

De producten worden afgeleverd op het adres dat de Klant op het bestelformulier heeft aangegeven. Als een pakket wordt teruggestuurd naar de verkoper vanwege een onjuist of onvolledig afleveradres, zal het opnieuw naar de Klant worden verzonden op kosten van de Klant. Op verzoek kan de Klant een factuur ontvangen die naar het factuuradres wordt verzonden en niet naar het afleveradres, door de daarvoor bestemde optie te selecteren bij het plaatsen van de bestelling op de website.

Als de originele verpakking beschadigd, gescheurd of geopend is bij levering, moet de Klant de staat van de artikelen controleren. Als ze beschadigd zijn, moet de Klant dit binnen 72 werkdagen na de leveringsdatum melden aan de klantenservice.


e) Leveringsfouten

De Klant moet binnen 72 werkdagen na levering elke fout in de levering en/of productafwijkingen in aard of kwaliteit melden aan VO Frankrijk, zoals aangegeven op het bestelformulier. Elke claim buiten deze periode wordt afgewezen.

Elke claim die niet binnen de hierboven gedefinieerde regels en termijnen wordt gedaan, wordt niet in behandeling genomen en zal VO Frankrijk vrijstellen van enige verantwoordelijkheid jegens de Klant.

Als er een leveringsfout of omruiling is, moet elk product dat moet worden geruild of terugbetaald, in zijn geheel worden teruggestuurd in zijn originele verpakking, in perfecte staat naar het adres dat zal worden gecommuniceerd aan de Klant door VO Frankrijk.

7 - Wettelijke en commerciële garantie


Al onze producten zijn gegarandeerd conform en onderworpen aan regelmatige kwaliteitscontroles. In geval van een anomalie of storing binnen 2 jaar na aankoop, wordt het apparaat bij ontvangst vervangen door een nieuw apparaat.

In het geval van de uitvoering van de wettelijke conformiteitsgarantie, wordt eraan herinnerd dat:
- De Klant heeft een termijn van 2 jaar vanaf de levering van het product om actie te ondernemen;
- De Klant kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het product, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden die zijn voorzien in artikel L.217-17 van de Franse Consumentenwet.
- De Klant is vrijgesteld van het bewijzen van het bestaan van het gebrek aan conformiteit van het product gedurende de 24 maanden volgend op de levering van het product.


8 - Herroepingsrecht

a) Herroepingstermijn

Overeenkomstig de artikelen L.221-18 en volgende van het Franse Consumentenwetboek, heeft de Klant een herroepingstermijn van veertien (14) dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, vanaf de dag na de ontvangst van het product door de Klant of een derde.


b) Modaliteiten voor het uitoefenen van het herroepingsrecht

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.221-18 van het Franse Consumentenwetboek kan de Klant zijn herroepingsrecht uitoefenen zonder zijn beslissing te rechtvaardigen en zonder andere kosten te hoeven dragen dan de kosten van het terugsturen van de producten.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.221-21 van het Franse Consumentenwetboek zal de Klant VO Frankrijk informeren over zijn besluit tot herroeping door, binnen de termijn van veertien dagen, een e-mail te sturen naar het adres dat vermeld staat in het gedeelte met juridische vermeldingen van deze site waarin hij zijn wens om te herroepen uit.

In geval van herroeping door de Klant die online is verzonden, zal VO Frankrijk de Klant een ontvangstbevestiging van de herroeping per e-mail sturen.


c) Het terugsturen van de goederen door de Klant

De Klant stuurt de goederen binnen uiterlijk 7 dagen terug naar VO Frankrijk, vanaf de melding van zijn herroeping volgens de op de site gedefinieerde modaliteiten.


d) Terugbetaling aan de Klant

- Wanneer het herroepingsrecht wordt uitgeoefend voor een (of meerdere) product(en), is VO Frankrijk verplicht om de Klant alle betaalde bedragen terug te betalen, inclusief verzendkosten, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

- VO Frankrijk kan de terugbetaling uitstellen totdat de goederen zijn teruggekregen en gecontroleerd. De terugbetaling wordt gedaan door VO Frankrijk met dezelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie.

- Beperkingen van het recht op terugbetaling: Er wordt aan herinnerd dat, afgezien van de eerder genoemde gevallen, de verantwoordelijkheid van de Klant kan worden ingeroepen door VO Frankrijk in het geval van:
▪ Beschadiging van de goederen als gevolg van andere handelingen dan die welke nodig zijn om de aard, kenmerken en goede werking van deze goederen vast te stellen;
▪ Alle schade aan het product vanaf de ontvangst van het product door de Klant tot de teruggave ervan;
▪ Onvolledige teruggave van het product en de accessoires zonder de verpakking, handleiding en documentatie;

In dergelijke gevallen kan het bedrag dat op de door de Klant gevraagde terugbetaling van het product wordt ingehouden oplopen tot 100% van de prijs van het product in geval van beschadigde producten, 50% van de prijs van het betreffende product in geval van gebruikte producten; 10% van de prijs van het product bij afwezigheid van een handleiding of documentatie.


9 - Verantwoordelijkheid


VO Frankrijk garandeert gebruikers niet dat de site, die onderhevig is aan voortdurende verbetering, volledig vrij zal zijn van fouten, gebreken of defecten, noch dat de site, als standaardproduct en niet specifiek afgestemd op de persoonlijke behoeften van een gebruiker, specifiek aan hun behoeften zal voldoen.
VO Frankrijk zet alle middelen in om continu toegang en goede werking van de site te garanderen.

Echter, gezien de beperkingen van internet, kan VO Frankrijk niet uitsluiten dat de toegang tot en de werking van de site worden onderbroken in geval van overmacht, een storing in de apparatuur van de gebruiker, storingen in het internetnetwerk van de gebruiker, of onderhoudswerkzaamheden om de site en de functionaliteiten te verbeteren. Evenzo kunnen beperkingen met betrekking tot de host, zoals onderhoud, gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van de site en kan dit niet de verantwoordelijkheid van VO Frankrijk zijn.

VO Frankrijk garandeert noch de afwezigheid van technische problemen, noch de compatibiliteit met een bepaalde configuratie en/of apparatuur, noch een tijdige onlineplaatsing, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten die verband houden met het gebruik van bijbehorende software.

Bijgevolg kan VO Frankrijk niet verantwoordelijk worden gehouden voor een onderbreking van de site, ongeacht of dit vrijwillig is of niet, en verbindt het zich ertoe haar uiterste best te doen om onderbrekingen te beperken die aan haar kunnen worden toegeschreven.

De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in dat VO Frankrijk niet aansprakelijk kan worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele, speciale, onopzettelijke, gevolg- of strafrechtelijke schade, enz., evenals voor enig verlies van winst of inkomsten, die door de gebruiker direct of indirect zijn opgelopen met betrekking tot:

- Toegang of gebruik van de Site;
- Het onvermogen van de Gebruiker om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site;
- Enig gedrag of inhoud die is ingediend, gepubliceerd of geplaatst op de Site;
- Elke ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van de transmissies van de Gebruiker.


10 - Overmacht


Alle omstandigheden die buiten de controle van de partijen liggen en de uitvoering van hun verplichtingen onder normale omstandigheden verhinderen, worden beschouwd als redenen om de partijen vrij te stellen van hun verplichtingen en leiden tot hun opschorting.
De partij die de bovengenoemde omstandigheden inroept, moet de andere partij onmiddellijk waarschuwen voor hun optreden en het verdwijnen ervan.
Als overmacht wordt beschouwd: alle onweerlegbare feiten of omstandigheden die buiten de partijen liggen, onvoorspelbaar, onvermijdelijk, buiten de wil van de partijen en die door de partijen niet kunnen worden voorkomen, ondanks alle redelijke inspanningen. Uitdrukkelijk worden als overmacht of toevallige gebeurtenissen beschouwd, naast die welke gewoonlijk worden aanvaard door de jurisprudentie van Franse rechtbanken en hoven: het blokkeren van transportmiddelen of bevoorrading, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, bliksem, het stoppen van telecommunicatienetwerken of problemen die specifiek zijn voor telecommunicatienetwerken buiten de klant.
De partijen komen samen om de impact van het evenement te onderzoeken en overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waaronder de uitvoering van het contract zal worden voortgezet. Als overmacht langer dan drie maanden duurt, kunnen deze algemene voorwaarden worden beëindigd door de benadeelde partij.


11 - Intellectueel eigendom


De inhoud van de website (technische documenten, tekeningen, foto's, enz.) blijft eigendom van de verkoper, de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud.
Klanten verbinden zich ertoe geen gebruik te maken van deze inhoud; alle gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een misdrijf van vervalsing vormen.


12 - Persoonlijke gegevens


Voor meer informatie over hoe wij uw gegevens beschermen, kunt u ons privacybeleid raadplegen, toegankelijk onderaan deze pagina.


13 - Mediation


De Klant kan een beroep doen op conventionele bemiddeling, in het bijzonder bij de Commissie voor de Evaluatie en Controle van Consumentenbemiddeling (CECMC) of bij bestaande sectorbemiddelingsinstanties, of op elk ander alternatief mechanisme voor geschillenbeslechting in geval van een geschil.


14 - Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van Wenen. Dit geldt zowel voor de materiële als de formele regels. In geval van een geschil of klacht zal de Klant eerst contact opnemen met de verkoper om tot een minnelijke schikking te komen.


15 - Bevoegde rechtbank


Bij gebrek aan een minnelijke schikking zullen geschillen over de geldigheid, interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering, onderbreking of beëindiging van dit contract worden voorgelegd aan de handelsrechtbank van Thonon.